REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CROSSLINE
z dnia 13 grudnia 2013 r.Sklep Internetowy CrossLine działający pod adresem http://www.crossline.pl, jest serwisem prowadzonym przez: CrossLine Tomasz Lipski z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Powstańców 45 lok. 28, NIP 762-116-14-47, REGON 550792080
Adres e-mail: sklep@crossline.pl
Numer Telefonu: +48 502 668 112.

§ 1. Definicje
1.Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
(1) „konsument” lub „klient” -  osoba fizyczna, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta z oferty sklepu internetowego CrossLine, w szczególności dokonując zakupów.
(2) „towary”-  wszystkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym CrossLine
(3) „przedsiębiorca”-  osoba fizyczna lub osoba prawna, podmiot publiczny lub prywatny działający osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w związku z umowami objętymi niniejszym regulaminem ;
(4) „Mój koszyk” - narzędzie na stronie internetowej sklepu CrossLine, służące do składania zamówień. Za jego pomocą można w szczególności wybierać towary i ich ilości, przeliczać wartość całkowitą zamówienia oraz koszt wybranego sposobu dostawy.
(5) „zamówienie”- oświadczenie woli klienta, złożone w celu zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru, który klient chce nabyć.
(6) „lokal przedsiębiorcy” - wszystkie lokalizacje, w których CrossLine Tomasz Lipski. prowadzi swoją działalność na stałe:
a) ul. Powstańców 45 lok. 28, 05-091 Ząbki;
(7) „umowa zawierana na odległość”  umowa zawarta między przedsiębiorcą i konsumentem, bez jednoczesnej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, przy użyciu środków służących do komunikacji na odległość
(8) „umowa sprzedaży”- umowa między sklepem internetowym CrossLine a konsumentem, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub podejmuje się przeniesienia własności  towarów na konsumenta, a konsument płaci lub podejmuje się zapłacić ustaloną w umowie cenę;
(9) „trwały nośnik”   urządzenie pozwalające na przechowywanie informacji i odtwarzanie ich w przyszłości;
(10) „gwarancja handlowa”- zobowiązanie przedsiębiorcy lub producenta („gwarant”) wobec konsumenta (oprócz zobowiązań wynikających z gwarancji zgodności) do zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towarów, ich naprawy lub zapewnienia ich serwisu, jeśli nie spełniają one warunków specyfikacji lub każdego innego warunku (oprócz zgodności) określonego w oświadczeniu gwarancyjnym lub w odpowiedniej reklamie dostępnej w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem;
(11) "usługa świadczona drogą elektroniczną" wykonanie usługi świadczonej przez Usługodawcę na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej;
(12) "usługodawca" -  CrossLine Tomasz Lipski z siedzibą w Ząbkach 05-091, ul. Powstańców 45 lok. 28, NIP 762-116-14-47, REGON 550792080.
(13) „usługobiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
(14) „Kodeks Cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez CrossLine Tomasz Lipski sprzedaży towarów na odległość, w szczególności- zamawiania towarów dostępnych w ofercie sklepu, korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną, dostarczania zamówień do klienta, sposobów uiszczania zapłaty za zamówienie, uprawnień  klienta do anulowania zamówienia, wymiany towaru, odstąpienia od umowy a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego CrossLine oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Sklep internetowy CrossLine  zamieszcza, za pośrednictwem Internetu, swoją ofertę na stronie http://www.crossline. pl i świadczy drogą elektroniczną- zgodnie z niniejszym regulaminem- następujące usługi:
•    kupowanie towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego CrossLine  za pomocą koszyka klienta;
•    składanie zamówień na towary, które sklep internetowy CrossLine może sprowadzić na życzenie Klienta;
•    zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego CrossLine  na zasadach określonych w § 9;
•    subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe;
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest możliwe po spełnieniu następujących (minimalnych) wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, bądź
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
- rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa
5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego CrossLine przez Klienta, w celu:
•    utrzymania sesji zalogowanego Usług obiorcy;
•    dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców
•    prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego CrossLine;
Usługobiorca zastrzega sobie prawo usunięcia umieszczonych plików cookie lub zablokowania umieszczania plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zostały określone w Polityce Cookies dostępnej pod adresem http://crossline.com.pl/cookies.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego / wysyłkowego/ opinii/ newsletter). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień określonych w § 1 ust. 8.
8. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie do usługodawcy żądania usunięcia Konta. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pod postacią usługi „newsletter" poprzez podanie usługodawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy, oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji usługobiorcy.


§ 3. Zasady sprzedaży

1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym CrossLine:
•    podawane są w złotych polskich i zawierają VAT, cła i podatki
•    nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki
2. W przypadku towarów dostępnych w ofercie w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, szerokośc, rodzaj wykończenia, średnica, itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takich przypadkach, ostateczne ceny konkretnych opcji są wyszczególnione i widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka klienta.
3. W koszyku klienta konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, przedstawiona po wybraniu preferowanych form dostawy i płatności, uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
4. Konsument może zarejestrować swoje Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:
•    możliwość śledzenia on-line losów swojej przesyłki i etapu realizacji zamówienia,
•    możliwość wglądu w historię zamówień,
5. Aby utworzyć Konto Klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://crossline.pl/index.php?controller=authentication&back=my-account. Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez link aktywacyjny, zawarty w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
6. Zakładając Konto Klienta, konsument jest zobowiązany do trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
7. Zakładając Konto Klienta, konsument jest zobowiązany potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego CrossLine oraz akceptację jego treści.
8. W celu zawarcia umowy sprzedaży, należy:
1) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk klienta (Mój Koszyk)
2) potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności.

Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez link aktywacyjny, zawarty w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail kupującego. W wiadomości tej sklep internetowy CrossLine przekazuje konsumentowi konkretne informacje na temat złożonego zamówienia, a w szczególności dotyczące:
•    głównych cech towarów w zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju
•    łącznej ceny zamówienia- wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty
•    podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do przeprowadzenia poprawnej dostawy zamówionych towarów
Potwierdzenie zamówienia jest warunkiem koniecznym dla jego przyjęcia do realizacji przez Sklep internetowy CrossLine. W przypadku niespełnienia tego warunku konsument nie jest związany umową lub zamówieniem. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone w ciągu trzech dni od daty złożenia, są traktowane jako nieistniejące i nie będą realizowane.
9. Sklep internetowy CrossLine zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na bieżąco- zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe. Zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed wprowadzeniem zmian.
10. CrossLine Tomasz Lipski dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę VAT. 
11. W chwili dostawy Sklep internetowy CrossLine dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, po zawarciu umowy, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
12. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamówione towary to:
•    1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem);
•    1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie (w przypadku przedpłaty na konto bankowe).
Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po dniu nadania przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 7 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w § 2 ust. 9.
13. Ustępów 9 i 10 nie stosuje się do umów sprzedaży, jeżeli okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności  związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole „Komentarz" w koszyku klienta (Mój koszyk). Sklep internetowy CrossLine  ma prawo odmówić wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy CrossLine odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 9, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
14. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy CrossLine  bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 4. Płatności
1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar w wybrany sposób:
•    przelewem w formie przedpłaty pełnej wartości zamówienia na numer konta bankowego:
CrossLine Tomasz Lipski
ING nr konta: 47 1050 1025 1000 0090 7777 9842
•    gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.
•    gotówką w punkcie odbiorów osobistych.
Zasady zakupu towarów z opcją odbioru osobistego, zarezerwowanych za pomocą Sklepu internetowego CrossLine
opisane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 5. Formy i koszty dostarczenia towarów
1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu na jeden z wybranych sposobów:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
•  usługa paczka pocztowa priorytetowa zwykła
• usługa e-przesyłka
• usługa PACZKA24
b) firmą kurierską DPD (DPD Polska Sp. z o.o.)
2. Usługa e-przesyłka świadczona przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS, o możliwości i miejscu jej odbioru. Wyznaczona placówka pocztowa może być inna aniżeli właściwa miejscu zameldowania. Dla e-przesyłek ustala się 7 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. Maksymalne wymiary e-przesyłki wynoszą 60 cm x 50 cm x 30 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 10 kg.
3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.
4. Koszt dostawy jest uzależniony od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (Mój Koszyk).

 

§ 6. Reklamacje
1. Sklep internetowy CrossLine jako sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument zobowiązany jest zawiadomić go o tym fakcie na jeden z wymienionych poniżej sposobów:
a) poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego on-line pod adresem http://crossline.pl/img/cms/dokumenty/zalacznik_4_zgloszenie_reklamacyjne.pdf;
b) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
c) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
d) ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
d) składając w dowolnej, jednoznacznej formie, na twardym nośniku, zawiadomienie zawierające
•    imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
•    datę wniesienia reklamacji
•    precyzyjne i wyczerpujące określenie reklamowanego towaru
•    dowód zakupu reklamowanego towaru
•    opis niezgodności i termin w jakim została stwierdzona, ewentualnie okoliczności uzasadniające reklamację,
•    żądanie reklamującego
•    podpis zgłaszającego reklamację,
•    zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego- w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem
Wypełniając formularz reklamacyjny, o którym mowa w punkcie 2 podpunkcie a) konsument otrzyma, na podany adres e-mail, zgłoszenie reklamacyjne w formacie .pdf, które po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy. Dla zawiadomień, o których mowa w punktach b) oraz c), konsument może-opcjonalnie- skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Na żądanie sprzedawcy konsument odsyła reklamowane towary lub przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu go przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania zasadności roszczeń konsumenta, sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, w pierwszej kolejności, może żądać doprowadzenia go do stanu zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Dopiero w przypadku, gdy konsument nie może żądać skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemożliwe lub wymaga poniesienia nadmiernych kosztów) może przejść do drugiej sekwencji uprawnień i odstąpić od umowy albo domagać się stosownego obniżenia ceny za towar. Powyższe uprawnienia (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy) przysługują kupującemu także w przypadku przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany (uwzględnia się wtedy rodzaj towaru i cel jego nabycia) oraz gdy naprawa lub wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności. Uprawnienie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna.
5. Prowadzenie przez Sklep internetowy CrossLine postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
•    prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
•    dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
W przypadku, gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, konsument ma możliwość zwrócenia się o mediację lub rozstrzygnięcie zaistniałej sytuacji do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy, zwrot towaru

1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 6 ust. 11, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres dziesięciu dni od dnia wejścia w fizyczne posiadanie towaru bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 6 ust. 10.
2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy w jednej z poniżej określonych form:
a) korzystając ze standardowego formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu; lub
b) składając jakiekolwiek inne jednoznaczne w treści oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
3. Okres odstąpienia, o którym mowa § 6 ust. 2, uznaje się za zachowany, jeżeli konsument wysłał informację o decyzji odstąpienia przed upływem tego okresu.
4. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.
5. Sklep internetowy CrossLine  zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy zgodnie z § 6 ust. 1.
6. Sklep CrossLine dokonuje zwrotu płatności, używając takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku koszt zwrotu płatności pokrywa sklep CrossLine.
7. Konsument odsyła towary lub przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy zgodnie z § 6 ust. 1. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
8. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które zaistniało od dnia wejścia w fizyczne posiadanie towarów lub  w którym strona trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta) weszła w fizyczne posiadanie towarów, oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
9. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym CrossLine ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A przed zawarciem umowy na odległość.
10. Prawa odstąpienia od umowy, opisanego w § 6 ust. 1-10, nie stosuje się w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w poniższych przypadkach :
•    dostawa towarów wyprodukowanych według specyfikacji określonych przez konsumenta lub dostosowanych do jego zamówienia;
•    dostawa zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało naruszone po dostawie;
•    dostawa gazet, periodyków i czasopism;


§ 8. Wymiana towaru
1. Sklep Internetowy CrossLine  umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1-6 i 8-11, wyrażając jednocześnie wolę potraktowania już uiszczonej kwoty jako przedpłaty na poczet nowego zamówienia.
2. Konsument informuje przedsiębiorcę, przed upływem okresu odstąpienia, o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
(a)
I. korzystając ze standardowego formularza odstąpienia i wymiany, stanowiącego Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu; oraz
II. zawierając nową umowę sprzedaży zgodnie z § 2 i umieszczając w polu Komentarz  w nowym zamówieniu dopisek „Wymiana"
(b)
I. składając jakiekolwiek inne jednoznaczne w treści oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz
II. zawierając nową umowę sprzedaży zgodnie z § 2 i umieszczając w polu Komentarz  w nowym zamówieniu dopisek „Wymiana"

W przypadku złożenia zamówienia z dopiskiem „Wymiana", nowy towar zostaje bezzwłocznie zarezerwowany. Zamówienie z rezerwacją oczekuje na realizację do czasu otrzymania przez Sklep internetowy CrossLine towarów od których zakupu konsument odstępuje.

3. W przypadku, gdy wartość nowego zamówienia przewyższa dotychczas uiszczoną kwotę za zamówienie podlegające wymianie, konsument zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę zgodnie z zasadami przedstawionymi § 3 ust. 1
4. W przypadku, gdy wartość nowego zamówienia jest niższa niż dokonana wcześniej płatność rozliczana na skutek odstąpienia, Sklep internetowy CrossLine dokonuje zwrotu nadpłaty korzystając z formy płatności wskazanej przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy. Koszt tego zwrotu w całości pokrywa sklep internetowy CrossLine.


§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest  CrossLine Tomasz Lipski z siedzibą w Ząbkach 05-091, ul. Powstańców 45 lok. 28, NIP 762-116-14-47, REGON 550792080.
2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego CrossLine, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
4. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

 

§ 10. Zamieszczanie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego CrossLine

1. CrossLine Tomasz Lipski umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego CrossLine.
2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd w treść opinii przez innych klientów sklepu internetowego CrossLine oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści publikowanych opinii, a w przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa- do nie umieszczania całości lub części opinii.
4. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
•    naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych)
•    nawołujące do nienawiści czy przemocy
•    obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi
•    pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja)


§ 11. Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego CrossLine oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać:
a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
b) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
c) ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;
d) składając w dowolnej, jednoznacznej formie, na twardym nośniku, zawiadomienie zawierające
•    imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
•    datę wniesienia reklamacji,
•    określenie stwierdzonej nieprawidłowości
•    podpis zgłaszającego reklamację,
•    zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego- w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia Reklamacji usług, zgłoszonych po upływie jednego miesiąca od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
4. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego CrossLine nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Sklep internetowy CrossLine nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego CrossLine używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
5. Regulamin dostępny jest, w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego CrossLine (http://crossline.pl)
6. Sklep internetowy CrossLine zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed wprowadzeniem ww. zmian.

 

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią poniższe załączniki do pobrania w formacie PDF:
1.    Załącznik 1: Zasady odbioru osobistego
2.    Załącznik 2: Formularz odstąpienia od umowy (PDF)
3.    Załącznik 3: Formularz odstąpienia i wymiany (PDF)
4.    Załącznik 4: Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową (PDF)