Regulamin konkursu "Zdjęcie CrossLine Grudzień 2014 - góry w zimie"

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest CrossLine Tomasz Lipski z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Powstańców 45 lok. 28, NIP 762-116-14-47, REGON 550792080.
 2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą: "Zdjęcie CrossLine Grudzień 2014 - góry w zimie".
 3. Konkurs jest prowadzony na Facebooku terenie Polski.
 4. Konkurs trwa w dniach 8-15.12.2014 do godz. 20:00.

 

II. Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia konkursu.

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Polski.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani współpracownicy Zleceniodawcy lub Organizatora, a także te osoby, które są lub będą zatrudnione w czasie trwania konkursu, jak również członkowie rodzin współpracowników Zleceniodawcy lub Organizatora.
 3. Prawo do weryfikacji spełnienia powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • polubić fan page Crossline.pl znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/pages/Crossline/548296628579614.
  • przesłać prywatną wiadomością do użytkownika Crossline.pl zdjęcie o tematyce góry w zimie - do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie propozycje, które:
   1. nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów,
   2. nie godzą w dobre imię innych osób,
   3. nie zawierają treści powszechnie używanych za wulgarne i obraźliwe,
   4. nie są zabronione przez prawo.
 5. Zdjęcia mogą zawierać krótki opis, który zostanie umieszczony w galerii.
 6. Zdjęcia będą publikowane przez CrossLine w galerii zdjęć w serwisie FaceBook, wraz z informacją o autorze oraz opisem. Dodatkowo na treści zdjęcia zostaną naniesione (tzw. watermark) informacje o autorze oraz informacja "Praca na konkurs CrossLine.pl"
 7. Prawa autorskiej do zdjęć pozostają własnością autorów. CrossLine wykorzysta je wyłącznie do prezentacji w galerii na potrzeby konkursu. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu CrossLine, wraz z informacją o autorach.
 8. Użytkownicy portalu FaceBook będą mogli oddawać głosy na poszczególne zdjęcia, klikając link "Lubię to".
 9. Zdobywcami nagród zostanie 3 uczestników, których propozycje w momencie zamknięcia konkusu zdobędą najwięcej głosów "Lubię to".
 10. Jeden autor może przesłać tylko jedną propozycje zdjęcia.
 11. Autorzy zdjęć będą nagradzani po zakończeniu konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania nadesłanego zdjęcia bez podania przyczyny.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienie zwycięstwa, jeżeli zachodzi podejrzenie że uzyskane głosy (kliknięcia "lubię to") zostały wygenerowane automatycznie, a nie pochodzą od rzeczywistych użytkowników z terytorium Polski. Decyzja organizatora jest nieodwołalna.

 

III. Nagrody i zasady ich wydawania

 

 1. Nagrodami w konkursie są 3 laterki Petzl Tikkina.
 2. Zwycięzcy będą poinformowani o wygranej w przeciągu 12 godzin po zakończeniu konkursu.
 3. Zwycięzcy zostaną oznaczeni w komentarzu pod grafiką konkursową oraz wysłana do nich będzie prywatna wiadomość o wygranej w konkursie z prośbą o dane adresowe do wysyłki nagrody.
 4. Zwycięzca musi odpowiedzieć na wiadomość w ciągu 24h od zakończenia konkursu, tj. do dnia 16.12.2014, do godziny 20:00. Jeśli zwycięzca nie napisze w tym terminie to nagroda trafia do kolejnej wybranej osoby.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń.

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej pod adres organizatora z dopiskiem na kopercie: „Zdjęcie CrossLine Grudzień 2014 - góry w zimie”.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora konkursu.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 2. Klient uczestniczący w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz przez Zleceniodawcę ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej promocji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).